Εγγραφείτε στο Newsletter για άμεση ενημέρωση
Το email σας: Κατηγορία:

Περιοχή μελών
Συχνες ερωτήσεις
Συνεργαστείτε μαζί μας

AssA MALL

Κέντρο προμήθειας υλικών και υπηρεσιών για τεχνικά έργα  

Εκατοντάδες συνεργαζόμενοι μηχανικοί συμβουλεύουν και αποστέλλουν στους πιστοποιημένους  προμηθευτές του AssA Mall  χιλιάδες  ζητήσεις υλικών και υπηρεσιών   για μικρά  και  μεγάλα τεχνικά έργα.

Εργασίες τεχνικών έργων - Φωτοβολταϊκά (net metering) EPCΠληροφοριακό δελτίο για σύνδεση σε Μέση Τάση
Πληροφοριακό δελτίο για σύνδεση σε Μέση Τάση
Επιδότηση ξενοδοχείων για εγκατάσταση φωτοβολταικών
Επιδότηση ξενοδοχείων για εγκατάσταση φωτοβολταικών
Πληροφοριακό Δελτίο Ενεργειακού Συμψηφισμού 24.04.2015 τελικο
Πληροφοριακό Δελτίο Ενεργειακού Συμψηφισμού 24.04.2015 τελικο
Πληροφοριακό Δελτίο Ενεργειακού Συμψηφισμού 24.04.2015 τελικο
Πληροφοριακό Δελτίο Ενεργειακού Συμψηφισμού 24.04.2015 τελικο
Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις ενεργειακός συμψηφισμός 24 4 2015 (ΤΕΛΙΚΟ
Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις ενεργειακός συμψηφισμός 24 4 2015 (ΤΕΛΙΚΟ
Τεχνικό εγχειρίδιο για την εγκατάσταση της μετρητικής διάταξης παραγωγής στις εσωτερικές εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγών με ενεργειακό συμψηφισμό new 3-12-2015
Τεχνικό εγχειρίδιο για την εγκατάσταση της μετρητικής διάταξης παραγωγής στις εσωτερικές εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγών με ενεργειακό συμψηφισμό new 3-12-2015
ΦΕΚ Β 3583 31 12 14
ΦΕΚ Β 3583 31 12 14

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ –ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (NET METERING)

 

Τι είναι το πρόγραμμα συμψηφισμού

Το πρόγραμμα της αυτοπαραγωγής μέσω συμψηφισμού παραγόμενης – καταναλισκόμενης ενέργειας (net metering), αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ.  Το net metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του.

Ο όρος “net”  προκύπτει από το γεγονός ότι η χρέωση/πίστωση  του καταναλωτή αφορά στη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε μία ορισμένη χρονική περίοδο.

Αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή συνήθως δεν χάνεται για τον καταναλωτή αλλά πιστώνεται λογιστικά για μια ορισμένη χρονική περίοδο οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση. Σύμφωνα με την ισχύουσα υπουργική απόφαση η περίοδος αυτή είναι ίση με 12 μήνες.

Το Πρόγραμμα αφορά σε σταθερά φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία εγκαθίστανται στον ίδιο ή όμορο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης τις οποίες τροφοδοτούν και οι οποίες συνδέονται

στο Δίκτυο. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορεί να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους ή άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα, σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.

 

Σχετική νομοθεσία

Ο ενεργειακός συμψηφισμός θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά με βάση το Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235Α/1112013) και τις τροποποιήσεις αυτού: Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85Α/742014) και ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461/30-12-2014.

Ισχύς των συστημάτων συμψηφισμού

Να σημειώσουμε ότι ο συμψηφισμός αφορά σε εγκαταστάσεις τόσο στην μέση όσο και στην χαμηλή τάση και αναφέρεται μόνο στα φωτοβολταϊκά συστήματα.

·       Η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20 kWp ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, εφόσον η συμφωνημένη ισχύς είναι μεγαλύτερη των 20 kWp.

·       Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και το 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.

·       Σε κάθε περίπτωση, η μέγιστη ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 (500 kWp), όπως εκάστοτε ισχύει.

·       Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η ισχύς των συστημάτων που εγκαθίστανται στο πλαίσιο του Προγράμματος μπορεί να ανέρχεται μέχρι 10 kWp, ενώ για την Κρήτη μέχρι 20 kWp, ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος εφόσον η συμφωνημένη ισχύς είναι μεγαλύτερη των 10 kWp ή των 20 kWp. Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και το 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης. Πάντως σε κάθε περίπτωση, η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 50 kWp για την Κρήτη και των 20 kWp για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Η ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων της παρούσας που θα εγκατασταθεί σε κάθε ηλεκτρικό σύστημα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, θα προσμετράτε στο εκάστοτε ισχύον περιθώριο ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς του συστήματος αυτού, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ.

 

Ποιοι δικαιούνται να εγκαταστήσουν σύστημα συμψηφισμού

Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης.

Η Σύμβαση Ενεργειακού Συμψηφισμού συνάπτεται μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του Προμηθευτή με τον οποίο έχει συμβληθεί ο αυτοπαραγωγός για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος στην εγκατάσταση κατανάλωσής του, για είκοσι πέντε (25) έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος.

 

Χρεώσεις και όφελος συμψηφισμού

Σε περίπτωση που στο τιμολόγιο κατανάλωσης του αντισυμβαλλόμενου αυτοπαραγωγού προβλέπεται κλιμακούμενη χρέωση, στο ανταγωνιστικό σκέλος του, ο συμψηφισμός πραγματοποιείται με τρόπο που να προκύπτουν οι χαμηλότερες χρεώσεις για τον αυτοπαραγωγό.

Σε ότι αφορά στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις των αυτοπαραγωγών με ενεργειακό συμψηφισμό, προβλέπεται ότι οι αυτοπαραγωγοί θα επιβαρύνονται μόνο με χρέωση ΥΚΩ για το σύνολο της ενέργειας που καταναλώνουν (είτε αυτή προέρχεται από το Δίκτυο είτε την παράγουν οι ίδιοι) και απαλλάσσονται από τη χρέωση ΕΤΜΕΑΡ για το τμήμα της ενέργειας που παράγουν οι ίδιοι.

 

Με βάση τα παραπάνω και τα τρέχοντα τιμολόγια της ΔΕΗ για διάφορες κατηγορίες καταναλωτών, ο συμψηφισμός θα γίνεται :

·       για μεν τον οικιακό καταναλωτή περίπου στα 0,185 €/kWh (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ)

·       για δε τον εμπορικό καταναλωτή στα 0,1200,165 €/kWh.

 

Οι παραπάνω ενδεικτικές τιμές ενεργειακού συμψηφισμού διαφοροποιούνται ανάλογα με το συντελεστή ταυτοχρονισμού κατανάλωσης ενέργειας – παραγωγή ενέργειας. Οι περιπτώσεις ενεργειακού συμψηφισμού στη μέση τάση απαιτούν περαιτέρω ανάλυση για τον ακριβή προσδιορισμό του ενεργειακού συμψηφισμού.

 

Απαιτούμενη διαδικασία

Για την χρήση της διαδικασίας συμψηφισμού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

1.      Υποβολή Αίτησης Σύνδεσης στην τοπική μονάδα Δικτύου.

2.      Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Σύνδεσης.

3.      Υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης με ταυτόχρονη καταβολή της σχετικής δαπάνης.

4.      Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Συμψηφισμού προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

5.      Υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού.

6.      Υποβολή αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης στην Περιοχή.

7.      Ενεργοποίηση της σύνδεσης.          Επικοινωνήστε μαζί μας  πατήστε εδώ   Προδιαγραφές


Τα στοιχεία
Περιοχή μελών
Κατηγορίες έργων
`
assamall.gr

@2015 CopyrightTM All right reserved. Κοινωνικά δίκτυα:     

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποια απορία σας σχετικά με τον τρόπο που μπορεί το AssA Mall να σας φανεί χρήσιμο.

Επωνυμία
Επίθετο
Όνομα
Τηλέφωνο
Email
Μήνυμα
Captcha Image
Αποκλεισμός Αυτοματισμών (Captcha)


Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποια απορία σας σχετικά με τον τρόπο που μπορεί το AssA Mall να σας φανεί χρήσιμο.

Επωνυμία
Επίθετο
Όνομα
Τηλέφωνο
Email
Μήνυμα
Captcha Image
Αποκλεισμός Αυτοματισμών (Captcha)