Εγγραφείτε στο Newsletter για άμεση ενημέρωση
Το email σας: Κατηγορία:

Περιοχή μελών
Συχνες ερωτήσεις
Συνεργαστείτε μαζί μας

AssA MALL

Κέντρο προμήθειας υλικών και υπηρεσιών για τεχνικά έργα  

Εκατοντάδες συνεργαζόμενοι μηχανικοί συμβουλεύουν και αποστέλλουν στους πιστοποιημένους  προμηθευτές του AssA Mall  χιλιάδες  ζητήσεις υλικών και υπηρεσιών   για μικρά  και  μεγάλα τεχνικά έργα.

Γενικοί Όροι χρήσης  του Δικτυακού τόπου www.assamall.gr


1. Εισαγωγή 
 • Η ΑssΑ consulting group, συμβουλευτική αναπτυξιακή εμπορική ανώνυμος εταιρεία καλούμενη στο παρόν assa δημιούργησε τον δικτυακό τόπο assamall.gr για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες. 
 • Η χρήση  του δικτυακού τόπου assamall.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και η χρήση των πληροφοριών του assamall.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων.
 • Η διοίκηση του δικτυακού τόπου assamall.gr όπως αυτή έχει οριστεί από την assa consulting group συμβουλευτική αναπτυξιακή εμπορική ανώνυμος εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις Χρήσης, με την προϋπόθεση της ενημέρωσης για τις μεταβολές του κειμένου.
 • Κάποιες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου assamall.gr ρυθμίζονται μεταξύ αυτού και του χρήστη με ειδικά συμφωνητικά ή ειδικούς όρους χρήσης. Σε αυτή την περίπτωση τα ειδικά συμφωνητικά η ειδικοί όροι χρήσης εννοούνται ένα σύνολο με τους παρόντες όρους. Οι ειδικοί όροι η τα ιδιωτικά συμφωνητικά  υπερισχύουν των γενικών όρων όπου συγκρούονται. 

2. Περιεχόμενο – Ευθύνη 
 • Ο δικτυακός τόπος AssaMall δεσμεύεται να καταβάλει κάθε προσπάθεια ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται από τους χρήστες. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται, η ευθύνη ανήκει στον δημοσιεύοντα την πληροφορία , είτε η πληροφορία  δημοσιεύτηκε στον δικτυακό τόπο από τον ίδιο, είτε κατ’ εντολή του.
 • Ο δικτυακός τόπος assamall.gr σε πολλές περιπτώσεις δύναται να παραπέμπει μέσω "συνδέσμων", hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες ή blogs, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του assamall.gr

3. Υποχρεώσεις Χρηστών 
 • Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο τρίτων που εμφανίζονται στις σελίδες του δικτυακού τόπου assamall.gr, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και προϊόντα.
 • Οι χρήστες υποχρεούνται να  κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του AssaMall συμμορφούμενοι  στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του AssaMall για:
 • Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.
 • Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που: i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό) iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
 • Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου assamall.gr, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη του assamall.gr, της  assa ή τρίτων, να θέσουν  με οποιοδήποτε τρόπο σε κίνδυνο την ορθή λειτουργία των εφαρμογών λογισμικού που βρίσκονται στον δικτυακό τόπο. 
 • Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα.
 • Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού. 
 • Όσοι από τους χρήστες τους δίδεται η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση εφαρμογές λογισμικού που φιλοξενούνται σε προστατευμένα τμήματα του δικτυακού τόπου,  δεσμεύονται  να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους εμπορικές πληροφορίες που ήρθαν στην αντίληψη τους μέσω της πρόσβασής τους σε προστατευμένα τμήματα του δικτυακού τόπου assamall.gr  
 • Να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών ή τρίτων είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο  (Chat, message boards) είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του AssA Mall που παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας περισσοτέρων των δύο χρηστών.
 • Να μη συλλέγουν ή αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλους χρήστες.
Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους χρήσης του οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τον  δικτυακό τόπος assamall.gr για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. 

4. Κωδικοί Πρόσβασης 
 • Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από τον  δικτυακό τόπο assamall.gr τα στοιχεία των χρηστών με σκοπό την απονομή σχετικού Κωδικού Πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα τον δικτυακό τόπο assamall.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από τον δικτυακό τόπο  assamall.gr σε τρίτους.
 • Ο δικτυακός τόπος assamall.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης.
 • Ο δικτυακός τόπος assamall.gr δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του δικτυακού τόπου  assamall.gr, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης η καταγγελίας άλλων χρηστών για μη ορθή συναλλακτικά συμπεριφορά.

5. Προσωπικά Δεδομένα  
 • Ο  δικτυακός τόπος assamall.gr   και η assa δύναται να τηρεί Αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση της, μέσω του δικτυακού τόπου assamall.gr για την επικοινωνία και την εξυπηρέτηση των συναλλαγών. Ο Χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα των άρθρων 11 & 13 του ν.2472/1997. Ο δικτυακός τόπος assamall.gr δεν αποκαλύπτει ούτε δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών .
 • Ο  δικτυακός τόπος assamall.gr δεν φέρει, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες του δικτυακού τόπου assamall.gr προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.
 • Οι απαντήσεις σε ψηφοφορίες που τυχόν διενεργούνται στον  δικτυακό τόπο assamall.gr καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από την assa, η οποία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών, τα πορίσματα των οποίων αποτελούν πνευματική της  ιδιοκτησία. 


Τα στοιχεία
Περιοχή μελών
Κατηγορίες έργων
`
assamall.gr

@2015 CopyrightTM All right reserved. Κοινωνικά δίκτυα:     

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποια απορία σας σχετικά με τον τρόπο που μπορεί το AssA Mall να σας φανεί χρήσιμο.

Επωνυμία
Επίθετο
Όνομα
Τηλέφωνο
Email
Μήνυμα
Captcha Image
Αποκλεισμός Αυτοματισμών (Captcha)


Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποια απορία σας σχετικά με τον τρόπο που μπορεί το AssA Mall να σας φανεί χρήσιμο.

Επωνυμία
Επίθετο
Όνομα
Τηλέφωνο
Email
Μήνυμα
Captcha Image
Αποκλεισμός Αυτοματισμών (Captcha)